POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z toru kartingowego (dalej jako „Tor”), którego
organizatorem jest firma WROTKARNIA WYWROTKA BARTOSZ ŁAPACZ, ul. Bolesława
Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, NIP 7642483446 (dalej jako „Organizator”). Przez
2. Organizatora należy także rozumieć obsługę Toru.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Toru oraz zasady odpowiedzialności osób
korzystających z Toru w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu. Regulamin
wiąże wszystkich Użytkowników Toru z chwilą zawarcia umowy o świadczenie na nim usług
przez Organizatora w zakresie udostępnienia Toru oraz gokartów. Goście związani są
Regulaminem w zakresie przepisów bezpieczeństwa od chwili wejścia na teren Toru.
3. Regulamin nie sprzeciwia się ani nie narusza jakichkolwiek postanowień powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 roku.
4. Korzystanie z Toru wymaga wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem w
związku, z którym użytkownik Toru podpisał stosowne oświadczenie oraz zakup biletu.
5. Uczestnik lub jego opiekun prawny/rodzic obowiązany jest potwierdzić fakt zaznajomienia się z
Regulaminem oraz z zasadami korzystania z Toru, a także potwierdzić, że wyraża zgodę na
Regulamin i na warunki korzystania z toru. W tym celu składa podpis na oświadczeniu
przygotowanym przez Organizatora.
6. Uczestnik, podpisując oświadczenie oświadcza, że:
 zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym w siedzibie Organizatora (udostępnionym
uczestnikowi przed podpisaniem niniejszego oświadczenia) i będzie się do niego
stosował;
 jazdę gokartem wykonuje na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie wystąpi w
stosunku do Organizatora o roszczenia na drodze cywilnej;
 jest zdolny do jazdy gokartem, w tym: (a) nie odczuwa dolegliwości fizycznych lub
psychicznych, które utrudniałyby mu wykonywanie tej czynności w sposób bezpieczny;
(b) nie znajduje się pod wpływem: leków ograniczających sprawność psychiczną lub
fizyczną, alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających;
 zdaje sobie sprawę z zagrożeń, wynikających z jazdy gokartem, w tym:
(a) ryzyka utraty zdrowia lub życia i zobowiązuję się do minimalizowania tego ryzyka,
poprzez przestrzeganie i podporządkowanie się zasadom zawartym w Regulaminie;
(b) przejazd na gokarcie (zwłaszcza w przypadku niestosowania się do zasad
bezpieczeństwa) może być niebezpieczny i akceptuję ryzyko ewentualnego
wypadku.
 ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe
wywołane przez siebie podczas użytkowania toru kartingowego.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Opiekun prawny/rodzic, podpisując oświadczenie wyrażające zgodę na jazdę dziecka gokartem
na Torze oświadcza, że:
 zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym w siedzibie Organizatora (udostępnionym
uczestnikowi przed podpisaniem niniejszego oświadczenia) i będzie się do niego
stosował;
 umożliwienie dziecku jazdy gokartem wykonuje na własną odpowiedzialność i w razie
wypadku nie wystąpi w stosunku do Organizatora o roszczenia na drodze cywilnej;
 dziecko jest zdolne do jazdy gokartem, w tym: (a) nie odczuwa dolegliwości fizycznych
lub psychicznych, które utrudniałyby mu wykonywanie tych czynności w sposób
bezpieczny; (b) nie znajduje się pod wpływem: leków ograniczających sprawność
psychiczną lub fizyczną, alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających;
 zdaje sobie sprawę z zagrożeń, wynikających z jazdy gokartem, w tym:
(a) ryzyka utraty zdrowia lub życia i zobowiązuję się do minimalizowania tego ryzyka,
poprzez pouczenie dziecka o konieczności przestrzegania i podporządkowania się
zasadom zawartym w Regulaminie;
(b) przejazd na gokarcie (zwłaszcza w przypadku niestosowania się do zasad
bezpieczeństwa) może być niebezpieczny i akceptuje ryzyko ewentualnego
wypadku dziecka.

 ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe
wywołane przez dziecko podczas użytkowania toru kartingowego.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Tor jest obiektem rekreacyjnym przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i
prowadzenia działalności w zakresie jazdy gokartami.
Korzystanie z Toru jest możliwe wyłącznie gokartami udostępnionymi przez Organizatora,
w zakresie i na zasadach objętych niniejszym Regulaminem.
Korzystanie z Toru odbywać się może wyłączenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

ZASADY KORZYSTANIA Z TORU

§ 2.

Osoby korzystające z Toru zobowiązane są w szczególności do:
1) zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie
szczególnych zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z
Toru;
2) jazdy w kasku;
3) zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, które
uniemożliwiają wkręcenie się w koła lub mechanizm gokartów;
4) w przypadku osób w długich włosach niezbędne jest ich spięcie, w sposób
uniemożliwiający wkręcenie się w koła lub mechanizm gokartów;
5) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i
dźwiękowych) określonych w Regulaminie:
Sygnalizacja stosowana przez Organizatora:
 flaga zielona – droga wolna można bezpiecznie wyjechać z pitlane, tor czysty
można kontynuować jazdę;
 flaga żółta – uwaga, niebezpieczeństwo na trasie, zwolnij i bądź gotowy do
zmiany toru jazdy, lub zatrzymania, nie wyprzedzaj;
 flaga czerwona – zjedź z nitki toru, lub poczekaj na bezpieczny wyjazd z pit lane.
Wyjazd z pit lane przy czerwonej fladze będzie skutkował wykluczeniem z dalszej
jazdy;
 flaga „szachownica” – koniec sesji, okrążenie chłodzące, zmniejsz prędkość,
ostudź hamulce i silnik;
 flaga czarna – wykluczenie – zjedź z toru do pit-lane;
 flaga niebieska – ustąp szybszemu pojazdowi optymalną nitkę toru.
6) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania
Toru i wskazań obsługi Toru;
7) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejazdu przez teren
wykorzystywany przez innych użytkowników Toru z obowiązkiem przestrzegania
bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne Toru;
8) parkowania gokartów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
9) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia
obsługi Toru w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi lub mienia;
10) poinformowania obsługi Toru o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach
lub uszkodzeniach w kierowanym gokarcie oraz w infrastrukturze Toru oraz innych
okolicznościach związanych z korzystaniem z nich z Toru, a mogących powodować
zagrożenia dla innych uczestników;

Osobom korzystającym z Toru zabrania się:
1) uderzania w inne pojazdy;
2) zajeżdżania drogi pozostałym uczestnikom jazd;
3) uderzania w bandy wytyczające tor jazdy;
4) wysiadania z pojazdu podczas trwania jazd;
5) jazdy w kierunku odwrotnym niż wyznaczony na Torze;
6) niebezpiecznych zachowań (jak kierowanie gokartem jedną ręką, wystawienia rąk i nóg
poza obręb gokarta, kręcenia „bączków”, ściągania kasu itp.);
7) jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
Osoby niepełnoletnie mogą znajdować się na terenie Toru wyłącznie pod opieką dorosłego
opiekuna/rodzica.
Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, stwarzające możliwość zagrożenia
dla innych osób lub Toru nie mają prawa używać Toru oraz udostępnianych gokartów. Na
terenie Toru obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby
takie będą usunięte z obiektu przez Organizatora.
Osoba przebywające na Torze nie przestrzegające postanowień zostaną natychmiast usunięte z
terenu Toru bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu, w szczególności Spółka nie jest
zobowiązana do zwrotu uiszczonej opłaty za korzystanie z Toru.

WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU PRZEZ WIDZÓW (GOŚCI)
§ 3.
1. Osoby przebywające na terenie Toru w charakterze widzów oraz osoby towarzyszące
korzystającym z Toru zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Osoba nietrzeźwa, stwarzająca ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa nie ma prawa wejścia
ani przebywania na Torze i zostanie z Toru niezwłocznie wydalona.
2. Osoby przebywające na terenie Toru w charakterze widzów oraz osoby towarzyszące
korzystającym z Toru zobowiązane są w szczególności do:
a) przebywania w czasie pobytu na Torze wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;
b) przestrzegania bezwzględnie zakazu wchodzenia na Tor, przekraczania ogrodzenia
(band) Toru;
c) zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po całym terenie Toru;
d) stosowania się do poleceń lub nakazów pracowników Toru.

3. Osobom przebywającym na terenie Toru w charakterze widzów oraz osobom towarzyszącym
korzystającym z Toru zabrania się:
a) przebywania w miejscach innych niż do tego przeznaczone;
b) wnoszenia i posiadania na terenie Toru: napojów alkoholowych, broni, wszelkiego
rodzaju przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski;
c) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren Toru;
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób;
e) zaśmiecania Toru w inny sposób;
f) przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie przebywania na terenie Toru
straty w mieniu i zdrowiu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z TORU

§ 4.

1. Osoby korzystające z Toru znają, rozumieją i godzą się na ryzyko podejmowane w ramach
prowadzonej przez siebie aktywności dotyczącej uprawiania sportu motorowego (jazda
gokartem) na terenie Toru.
2.Korzystanie z Toru odbywa się na własne ryzyko użytkownika Toru, z wyłączeniem jakiejkolwiek
odpowiedzialności Organizatora.
3. Organizator odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w majątku użytkowników Toru, osób
przebywających na terenie Toru w charakterze widzów oraz osób towarzyszących korzystającym
z Toru z jego wyłącznej winy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków
powstałych w wyniku niestosowania się przez osoby przebywające na Torze i osoby korzystające
z Toru do niniejszego Regulaminu oraz poleceń, nakazów, wskazówek Organizatora.
4. Osoba korzystająca z Toru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu
zniszczeń mienia znajdującego się na Torze oraz naruszenia infrastruktury Toru, w szczególności
będącego skutkiem poruszania się gokartów niezgodnie z Regulaminem.
5. Każda osoba znajdująca się na terenie Toru ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
zawinione przez siebie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim.
6. Organizator ma prawo przerwania lub zawieszenia przejazdu gokartem w uzasadnionych
przypadkach podyktowanych w szczególności względami bezpieczeństwa i dbałością o
bezpieczeństwo, zdrowie i życie osób korzystających z Toru, niezależnie od formy i podstawy
tego korzystania, w tym w przypadku zdarzeń uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z Toru,
jak wystąpienie kolizji, wypadku, czy zanieczyszczenie powierzchni Toru. W odniesieniu do
umów zawartych z uczestnikami będącymi konsumentami, gdy z uwagi na okres zawieszenia,
wykonanie usługi przez Organizatora nie jest możliwe w planowanym dniu jej realizacji, a
przyczyna zawieszenia nie jest wynikiem wystąpienia siły wyższej i powstała bez winy uczestnika,
a z wyłącznej winy Organizatora, usługa może zostać zrealizowana w innym uzgodnionym
terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
skorzystania z Toru na następujący adres korespondencyjny:
WROTKARNIA WYWROTKA BARTOSZ ŁAPACZ, ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań,
NIP 7642483446

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi.


3. W sprawach w Regulaminie nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa w zakresie zasad ogólnych bezpieczeństwa, przeciwpożarowych, innych odrębnych ustaw
i przepisów szczególnych.